زیباترین لحظه دیروز، آخرین تلاش آقا برای عاقبت بخیری رفیقش بود که برای او سنگ تمام گذاشته و از همه میخواهد تا دعاها را بخوانند